ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
03 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65 เรียนแบบ online
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 การทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
05 มี.ค. 64 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
สนามสอบวัดปาโมกข์ (โรงเรียนกะปงพิทยาคม)
15 ก.พ. 64 การรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม
04 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน
21 ธ.ค. 63 ถึง 29 ม.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
09 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
12 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะปงพิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดพนังตุง จังหวัดพัทลุง
09 พ.ย. 63 ถึง 10 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช พิธีวางพวงมาลา
22 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
20 ต.ค. 63 สำรวจเวลาเรียน นักเรียนที่มีเวลาเรียน้อยกว่าร้อยละ 80
14 ก.ย. 63 โรงเรียนปิดเป็นการภายใน
11 ก.ย. 63 ถึง 12 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนกะปงพิทยาคม
30 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมใหญ่/ชุดนักเรียน