ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียนกะปงพิทยาคม
 
โรงเรียนกะปงพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 – 2 ตำบลเหมาะ  อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา มีประวัติการก่อตั้งต่อไปนี้
  1. พฤศจิกายน  2511 นายอำเภอกะปง  ศึกษาธิการอำเภอกะปง พ่อค้าประชาชนในอำเภอกะปง
ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้น ได้มีผู้ยื่นความจำนงบริจาคเงินช่วยเหลือในการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอจำนวน 82 ราย     เป็นเงินจำนวน 127,123 บาท
  1. กรกฎาคม  2512  ดร.ก่อ  สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาดูสถานที่ที่จะจัดตั้งโรงเรียน
และกลับไปเขียนบทความ “กะปงอำเภอเล็กแต่ใจใหญ่”็ก็ก ลงในหนังสือพิมพ์
  1. กรกฎาคม  2516  จังหวัดพังงาได้อนุญาตให้ใช้ที่ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  - 2 ตำบลเหมาะ    จำนวน
69 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาได้
                23  เมษายน  2517  กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกะปงขึ้น ให้ชื่อว่า “โรงเรียนกะปงพิทยาคม”
  1. พฤษภาคม  2517  เปิดเรียนวันแรก มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน                      ครูทำการสอน 4 คน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปากถักเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
  2. พฤษภาคม  2518 ประชาชนอำเภอกะปงได้บริจาคเงินจำนวน 62,120 บาท     เพื่อทาสีอาคารเรียน
และซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
  1. กันยายน  2519  การก่อสร้างอาคารถาวรเสร็จได้ย้ายจากสถานที่เรียนชั่วคราวมาเรียน     ณ อาคาร
เรียนใหม่
                1  ตุลาคม  2519  ต่อเติมอาคารถาวรอีก 8 ห้องเรียนเป็นเงิน 930,300 บาท จากเงินงบประมาณ
1  ตุลาคม  2524  ต่อเติมอาคารเรียนถาวรอีก 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,200,000 บาท จากเงินงบประมาณ  และนายบรม  ตันเถียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาได้จัดสรรเงินงบประมาณพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรให้สร้างเขื่อนกั้นดินและเป็นที่นั่งขอบสนามด้วยเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท
                2  กรกฎาคม  2527  โรงเรียนได้รับ “รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก” ประจำปีการศึกษา 2526
               
 
 
 
1  ตุลาคม  2528  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช.2) รุ่น 4
                5  พฤศจิกายน  2530  งานก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับงบประมาณเสร็จเรียบร้อยด้วยอาคารฝึกงาน 3 หลัง อาคารเรียน 208A ห้องสมุด – วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงถนน ขุดสระน้ำ วางระบบน้ำประปาและหอถังติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เดินสายภายใน ครุภัณฑ์ ประกอบห้องเรียนเป็นเงิน 5,297,300 บาท
                9  เมษายน  2533 ได้รับเงินงบประมาณพัฒนาจังหวัดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  สร้างสนามเซปัคตะกร้อ เป็นเงิน 50,000 บาท
                ปีการศึกษา 2533  โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม ( มพชส. )
ปีการศึกษา 2536  โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปิด ม.4   เป็นปีแรก  มีนักเรียน 1 ห้องจำนวน 32 คน โรงเรียนได้จัดงาน “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ครั้งที่ 1 โดยมีนายธีรพล  คชพันธ์ เป็นประธาน
                ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับรางวัลในฐานะโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับมาตรฐานเหรียญทอง
และในปีเดียวกันโรงเรียนได้จัดงาน “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ครั้งที่ 2 โดยมีนายสมชาย  ตันติเพชราภรณ์ เป็นประธาน รายได้จากการจัดงาน 300,000 บาท ได้ปรับปรุงห้องโสตทัศน์ เป็นห้องแอร์ และจัดสร้างป้ายหน้าโรงเรียน ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
                ปีการศึกษา 2538  คุณยายกิ้มด้าย  ตันติวิวัฒน์ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาน้ำเย็น และโรงเรียนได้จัดงาน”ชมพูพันธุ์ทิพย์” ครั้งที่ 3  โดยมีนายมโนรส  ตันติพิสุทธิ์ เป็นประธาน รายได้จากการจัดงาน 700,000 บาท ได้ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวเป็นโรงอาหาร ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน เทพื้นคอนกรีตอัฒจันทร์ ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารเรียน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง                
                ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณโดยการสนับสนุนจาก ส.ส. จุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  สร้างรั้วหน้าโรงเรียน และโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ประจำปี 2539     โรงเรียนได้จัดงาน
“ชมพูพันธุ์ทิพย์”ครั้งที่ 4 โดยมีนายนคร  ขันธชวะนะ เป็นประธาน รายได้จากการจัดงาน 600,000 บาท   และยังได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดให้เป็นโรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2539
                ปีการศึกษา 2540 ได้รับเงินงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน 216 ก จำนวน 200,000 บาท    ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound Lab )       
                                ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน 8 คน จำนวนเงิน 160,000 บาท
                                ได้รับเงินบริจาคซื้อรถยนต์กระบะ 1 คัน เป็นเงิน 200,000 บาท            
                ปีการศึกษา 2541 ได้รับรางวัลดีเด่นมัธยมศึกษาคุณภาพดีเด่น ระดับเขตการศึกษาจากกรมสามัญศึกษา
                                ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสร้างถนน คสล. จำนวนเงิน 775,000 บาท
                ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนจัดงาน”ชมพูพันธุ์ทิพย์” ครั้งที่ 5 โดยมี  นายไพศาล  ประทักษ์วิริยะ เป็นประธาน รายได้จากการจัดงานประมาณ 260,000 บาท ได้จัดสร้างสวนอนุสรณ์ คุณยายกิ้มด้าย  ตันติวิวัฒน์
                ปีการศึกษา 2544 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ
                ปีการศึกษา 2545 ได้รับงบประมาณ 1,902,757 บาท ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
                                 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ก จัดทำแผงกันสาด
                                 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 259,800 บาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
                                 ได้รับป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้มีการจัดงาน”ชมพูพันธุ์ทิพย์”ครั้งที่ 6 โดยมีนายวัฒนา  ลิ่มเศรษโฐเป็น
ประธาน รายได้จากการจัดงาน 322,431 บาท นำมาจัดสรรเงินเป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน     ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษาและ คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
                                ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดพังงา
                                ได้ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และร้านค้าสวัสดิการ และจัดซื้อรถตู้โรงเรียนด้วยเงินจากการจัดงาน “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยมีนายสมเกียรติ  รัตนรังสิวัฒน์ เป็นประธาน   รายได้จากการจัดงาน 317,415 บาท และ เงินสมทบจากกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000 บาท     
ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาและเงินบริจาคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
 และอุปกรณ์การศึกษา    ปรับปรุงและต่อเติมเพื่อสร้างห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษาไทย
                ปีการศึกษา 2547 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท จัดทำแผงกันสาดข้างอาคาร 216 ก และทำทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
                                ปรับปรุงและต่อเติมเพื่อสร้างห้องศูนย์สังคมศึกษา ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ  ด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาและเงินบริจาค
                ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจำนวน  497,500  บาท เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา
                ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนจัดเลี้ยงน้ำชา ได้เงินจำนวน 100,500 บาท   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     การเรียน การสอนเพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน    และได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
                ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท สร้างโรงจอดรถยนต์
                                ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ เป็นเงิน 442,000 บาท และสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ เป็นเงิน 336,000 บาท
                ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นจำนวนเงิน 625,826 บาท สร้างอาคารเรียนบุญญาภินันท์
                ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งจำนวน 300,000 บาท ปรับปรุงอาคารบุญญาภินันท์เป็นห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                                ได้รับรถยนต์บรรทุกดับเบิลแค็ป จำนวน 1 คัน จากงบประมาณของโครงการไทยเข้มแข็งเป็นเงินจำนวน 555,000 บาท
                ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ( วงโยธวาทิต ) จำนวนเงิน 120,000 บาท
                                ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงสำนักงานอุตสาหกรรมของโรงเรียนจำนวนเงิน 280,000 บาท
                                ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย วงโยธวาทิต จำนวนเงิน 500,000 บาท
                                ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงห้อง ICT จำนวนเงิน 210,000 บาท
                                ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และแอร์ จำนวนเงิน 110,000 บาท
                ปีการศึกษา 2556 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จัดสรรสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน  25,000  บาท
                                ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงห้อง ICT  จำนวนเงิน  210,000  บาท
                                ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.  จัดสรรครุภัณฑ์ปรับปรุงห้อง ICT  จำนวนเงิน
110,000 บาท
                                ได้รับงบประมาณจาก งบแปรญัตติ ของ ส.ส. กันตวรรณ  ตันเถียร (กุลจรรยาวิวัฒน์ ) จัดสรรสื่อห้องเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลสู่อาเซียน จำนวนเงิน 995,000 บาท