วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนกะปงพิทยาคม  มุ่งมั่นให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคนดี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม