พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน และการมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนา สิ่งแวดล้อม
  5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรภายนอก