ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.12 KB
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.63 KB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565 โรงเรียนกะปงพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ผลงานการแข่งขันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.11 KB
ผลงานทางวิชาการที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.58 KB