ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
>ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA 24
แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่3 สำรวจชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.98 KB 52
แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่2 ปลุกพลังนักสังเกต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.36 KB 48
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.12 KB 56
ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.63 KB 58
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 497.3 KB 110
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.51 KB 48191
ปฏิทินวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 230.39 KB 48600
ตารางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 113.49 KB 48220
ตารางประชุมทุกคาบ 7 วันศุกร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.52 KB 48300
ตารางสอน 1/64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 103.76 KB 48609
งานบุคลากร
แบบฟอร์มเขียนย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.41 KB 48309
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 48411
วฐ.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48604
งานประกันคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.58 KB 0
ผลงานการแข่งขันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.11 KB 0
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565 โรงเรียนกะปงพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 0
อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร JPEG Image ขนาดไฟล์ 482.78 KB 14