ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภช วิสารทานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2517- พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นางอรดี ศรีสุทธิสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - พ.ศ.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายจบ เขามีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล คชพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต วิมุตติสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายกำแหง ตันสกุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 076499108
อีเมล์ : kapongpittayakom@gmail.com