คณะผู้บริหาร

นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 076499108
อีเมล์ : kapongpittayakom@gmail.com

นายอารัณ นิลอินจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิติมา คำกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0952576312
อีเมล์ : krunitima919@hotmail.com

นางสาวปฏิมา เจริญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญตา สกุลสอน
ครูชำนาญการ