คณะผู้บริหาร

นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 076499108
อีเมล์ : kapongpittayakom@gmail.com

นายอารัณ นิลอินจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปฏิมา เจริญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญตา สกุลสอน
ครูชำนาญการ