กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธัญชนก ครองยุติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาว ภัทรวรินทร์ คงรักษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4