กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนภาพร นวลวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2