กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจารุวรรณ แซ่หลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปฏิมา เจริญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัสรา สัจจารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายณัฐกิตติ์ เชื้อไทย
ครูอัตราจ้าง