กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวงามชื่น รัตนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววัลย์นภา เกื้อสกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1