กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชาคริต พลสมัคร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรรณนภา สกุลสอน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1