กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสรภัส คงพันธ์
หัวหน้างานลูกเสือ

นางสาวปฏิมา เจริญทรัพย์
หัวหน้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์