กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอารัณ นิลอินจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร วิจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2