กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณสาโรจน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสรภัส คงพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางขวัญตา สกุลสอน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6