คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ มุขเเก้ว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอารัณ นิลอินจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย อินนาวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระยุทธ เนาวรัตนวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเด็จ บัวเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล พงษ์เดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเชษฐ์ภูริจจิตตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายรณพล ขวัญเซ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ตำแหน่ง : กรรมการเเละเลขานุการ